معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اخبار

1403/05/03 دکتر صادق محمدنیا احمدی با حضور در بخش فیزیوتراپی بیمارستانها روز ملی فیزیوتراپ را تبریک گفت

قدردانی مدیر امور بیماریهای دانشگاه از پرسنل بخشهای فیزیوتراپی بیمارستانها به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی

دکتر صادق محمدنیا احمدی با حضور در بخش فیزیوتراپی بیمارستانها روز ملی فیزیوتراپ را تبریک گفت

1403/04/11 معاون درمان دانشگاه از چهارمین اهدای عضو استان در سال1403 خبر داد

چهارمین اهدای عضو استان خراسان جنوبی سال 1403

معاون درمان دانشگاه از چهارمین اهدای عضو استان در سال1403 خبر داد

1403/04/09 برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی شبکه آزمایشگاهی در حوزه معاونت درمان

1403/02/24 برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه سقط ، موارد قانونی و اخلاقی مرتبط با سقط غیرقانونی

واحدها