زمینه فعالیت آزمایشگاه

نام شهرستان

شیفت حضور مسئول فنی

مسئول فنی

آدرس

تلفن

نام آزمایشگاه

ردیف

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

دکتر مهتاب محمدی فرد

اول مفتح پلاک 178

05632218316

آبان

1

کلینیکال

بیرجند

عصر

دکتر علی برزگر

خ طالقانی 12 پلاک 6

05632226703

پارس

2

کلینیکال و

پاتولوژی

قاین

عصر

دکتر علی اسماعیلی شاندیز

خ امام خمینی ره ، کوچه امام 2 پلاک 24

05632258160

پارس قاین

3

کلینیکال

بیرجند

عصر

دکتر هایده هادوی نیا

خ طالقانی، مفتح

05632232619

پویا

4

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

دکتر مازیار غفوری

دکتر فریبا زارع زاده

نبش مفتح 4،ساختمان خیام

05632237021

پیشگام

5

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

دکتر رضا اصحاب یمین

خ طالقانی، حاشیه مفتح

05632230447

دکتر اصحاب یمین

6

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

صبح

دکتر مهرناز پاکنهاد

دکتر سحر آیتی

مفتح 4، ساختمان پارسه پلاک 9

05632227399

دکتر پاکنهاد

7

کلینیکال

فردوس

عصر

دکتر حسین علیزاده

خ مطهری،

05632726617

دکتر علیزاده

8

کلینیکال و

پاتولوژی

طبس

عصر

دکتر ندا کامکار

خ بهشتی جنوبی ،پلاک 133

05632831390

دکتر ندا کامکار

9

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

دکتر سید حسین ناصری

مفتح 2، پلاک 5

09353327246

سینا

10

کلینیکال و پاتولوژی

بیرجند

عصر

دکتر محمود زردست

میدان خوسف ، انتهای خ طالقانی

05631991

شفا

13

کلینیکال

فردوس

صبح

دکتر حسین علیزاده

خ مطهری ،ابتدای بلوار شفا، ساختمان پزشکان فارابی

05632733381

فارابی

11

کلینیکال و

پاتولوژی

بیرجند

عصر

عصر

دکتر حمید آیتی

دکتر سحر آیتی

طالقانی 3، ساختمان کیمیا

0563223937

کیمیا

12