لیست آزمایشگاههای مراکز بهداشتی
 
 

ردیف

نام شهرستان

نام ازمایشگاه

سطح ازمایشگاه

وضعیت فعالیت

1

بیرجند

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

سطح سه

شیفت صبح فعال

2

بیرجند

مرکز بهداشتی درمانی شماره2

سطح یک

شیفت صبح فعال

3

بیرجند

مرکز بهداشتی درمانی خوسف

سطح دو

شیفت صبح فعال

4

بیرجند

مرکز بهداشتی درمانی شاخن

سطح یک

دو روز در هفته فعال(صبح)

5

بیرجند

مرکز بهداشتی درمانی خنگ

سطح یک

//

6

بیرجند

ازمایشگاه غربالگری نوزادان

----

شیفت صبح فعال

7

قاین

ازمایشگاه مرکز بهداشت قاین

سطح سه

شیفت صبح فعال

8

قاین

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی حاجی اباد

سطح دو

شیفت صبح فعال

9

قاین

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ارین شهر

سطح یک

شیفت صبح فعال

10

قاین

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی خضری

سطح یک

شیفت صبح فعال

11

قاین

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی نیمبلوک

سطح یک

شیفت صبح فعال

12

نهبندان

ازمایشگاه مرکز بهداشت نهبندان

سطح سه

شیفت صبح فعال

13

نهبندان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شوسف

سطح یک

//

14

نهبندان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی دهک

سطح یک

//

15

سربیشه

ازمایشگاه مرکز بهداشت سربیشه

سطح سه

//

16

سربیشه

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مود

سطح یک

//

17

سربیشه

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی درح

سطح یک

//

18

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشت اسدیه

سطح سه

//

19

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی طبس

سطح یک

چهار روز در هفته

20

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی گزیک

سطح یک

دو روز در هفته

21

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی درخش

سطح یک

شیفت صبح فعال

22

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی گسک

سطح یک

شیفت صبح فعال

23

درمیان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی درمیان

سطح یک

دو روز هفته فعال

24

فردوس

ازمایشگاه مرکز بهداشت فردوس

سطح سه

شیفت صبح فعال

25

فردوس

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اسلامیه

سطح یک

شیفت صبح فعال

26

سرایان

ازمایشگاه مرکز بهداشت سرایان

سطح سه

شیفت صبح فعال

27

سرایان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سه قلعه

سطح یک

شیفت صبح فعال

28

سرایان

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ایسک

سطح یک

شیفت صبح فعال

29

بشرویه

ازمایشگاه مرکز بهداشت بشرویه

سطح سه

شیفت صبح فعال

30

بشرویه

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ارسک

سطح یک

شیفت صبح فعال