زمینه فعالیت آزمایشگاه

نام شهرستان

شیفت حضور مسئول فنی

مسئول فنی

آدرس

تلفن

نوع وابستگی

نام مرکز درمانی

ردیف

کلینیکال

بیرجند

صبح

دکتر نرگس ناظری

بهشتی 3

05632213595

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیماران خاص

1

کلینیکال

و پاتولوژی

نهبندان

-

-

بلوار دانشگاه

تقاطع 65 متری

05632933540

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان آتشدست

2

پاتولوژی

و کلینیکال

بیرجند

عصر

دکتر نرگس ناظری

خیابان طالقانی

05632222300

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان امام رضا(ع)

3

کلینیکال

سرایان

-

-

بلوار شفا

05631629607

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان امام علی (ع)

4

کلینیکال

بیرجند

عصر

دکتر مهدیه رجبی مقدم

بلوار غفاری ،نرسیده به میدان ولیعصر

05631626852

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان ایرانمهر

5

کلینیکال

بیرجند

صبح

دکتر حمید آیتی

تقاطع خیابان ارتش و معلم

05632222013

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان بوعلی

6

کلینیکال

فردوس

عصر

دکتر بهناز صباغی

بلوار امام رضا

05632748001

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان حضرت رسول

7

کلینیکال

درمیان

-

-

جنب میدان شهید حمزه ای

05632125070

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان خاتم الانبیاء

8

کلینیکال و پاتولوژی

بیرجند

صبح

دکتر مهدیه رجبی مقدم

بلوار غفاری

05631626000

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان رازی

9

کلینیکال و پاتولوژی

بشرویه

صبح و عصر

دکتر سمانه مالدار

بلوار جهاد

05632782017

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شفا

10

کلینیکال و پاتولوژی

قاین

صبح

دکتر علی اسماعیلی شاندیز

بلوار سیمان

05631628000

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهدا

11

کلینیکال و پاتولوژی

فردوس

صبح

دکتر بهناز صباغی

خیابان مطهری

05632723150

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهید چمران

12

کلینیکال و پاتولوژی

بیرجند

صبح

دکتر هایده هادوی نیا

و

دکتر سید حسین ناصری

خیابان پاسداران ،ابتدای خیابان شهید طهماسبی

05632442099

وابسته به تامین اجتماعی

بیمارستان شهید رحیمی

13

کلینیکال و پاتولوژی

طبس

-

-

بلوار شهید مطهری

05632383000

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

14

کلینیکال

سربیشه

-

-

تقاطع خیابان جانبازان و امام علی (ع)

05632664754

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

15

کلینیکال و پاتولوژی

بیرجند

صبح

دکتر رضا اصحاب یمین

بلوار صنعت و معدن روبروی دانشگاه صنعتی بیرجند پلاک 246

05632328505

وابسته به تامین اجتماعی

بیمارستان میلاد

16

کلینیکال و پاتولوژی

بیرجند

صبح

عصر

دکتر محمود زردست

دکتر محبوبه چهکندی

بلوار غفاری

05632443000

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان ولیعصر(عج)

17

کلینیکال

فردوس

-

-

بلوار امام رضا خیابان شهید ایمانی

05632726707

وابسته به تامین اجتماعی

تامین اجتماعی فردوس

18

کلینیکال

نهبندان

صبح

-

خ دانشگاه ، دانشگاه یک

05632625759

وابسته به تامین اجتماعی

تامین اجتماعی نهبندان

19

کلینیکال

قاین

صبح

دکتر جواد بیجاری

انتهای خیابان ده دستگاه پلاک 70

05632524800

وابسته به جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی قاین

20

کلینیکال

طبس

-

-

میدان معلم بلوار تامین اجتماعی

056328126507

وابسته به تامین اجتماعی

درمانگاه

تامین اجتماعی طبس

21

کلینیکال

قاین

-

-

بلوار سیمان

05632498009

وابسته به تامین اجتماعی

درمانگاه دکتر مظفر کریمی

22

کلینیکال

بیرجند

-

-

خیابان بهشتی22

05632226115

وابسته به نیروی انتظامی

درمانگاه سجاد

23

کلینیکال

بیرجند

صبح

دکتر پاکنهاد

میدان ابوذر- خیابان ارتش- مجتمع بهداشتی درمانی شهدا

05632922803

وابسته به سپاه

درمانگاه شهدا

24

کلینیکال

بیرجند

صبح و

عصر

دکتر زربان،دکتر عنانی،دکتر ملکانه،دکتر نمایی، دکتر فریدونی

خ طالقانی ، جنب بیمارستان امام رضا(ع)

05632624318

وابسته یه دانشگاه علوم پزشکی

کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)

25