دبیرخانه کمیسیون ماده 11
و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی