شرح وظایف

 

نظارت بر اجرای استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی به مراکز تصویر برداری

بررسی درخواست متقاضیان تاسیس مراکز تصویربرداری ، بررسی نقشه و مدارک و سایر الزامات صدور پروانه های قانونی جهت این مراکز

پیگیری امور مربوط به اخذ مجوز نصب و مجوز کار با اشعه بخش رادیولوژی در درمانگاهها ، بیمارستانها و موسسات پزشکی و واحدهای تحت نظارت .

بازدیدهای دوره ای از مراکز تصویربرداری پزشکی استان

شرکت درکمیسیون ماده 20(تعیین گروه پرتوکاری و درصد حق اشعه)

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کارکنان