نام و نام خانوادگی:   خاطره اعتصام

 مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 تلفن:  05632381333

 ایمیل :kh.etesam@bums.ac.ir

 

 

سوابق کاری :

*کارشناس امور بیمارستانها بیمارستان امام رضا(ع)1378-1379-طرحی

* کارشناس امور بیمارستانها معاونت درمان 1380- 1397

* رئیس اداره هماهنگی امور تعرفه ، بیمه و استاندارد معاونت درمان 1397تا کنون