مدیر نظارت و اعتباربخشی بر امور درمان

 
 
 
دکتر جمشید مشایخی 
 
مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای
تلفن تماس: 32381341-056
دورنگار: 32235950-056
ایمیل: 
 

سوابق کاری

 

 شرح وظایف
1. تدوین شرح وظایف اداره نظارت بر درمان
2. تدوین برنامه استراتژیک اداره نظارت بر درمان
3. تدوین چهار پمفلت آموزشی در موضوعات رازداری پزشکی ، گواهینامه های پزشکی و آئین نامه رسیدگی به تخلفات
4. تدوین اطلاعات جامع مراکز وابسته به امور پزشکی استان خراسان جنوبی
5. طراحی فرم رسیدگ اکز درمانی ، مشارکت بیمه ها و نظام پزشکی
 
7. تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی بازدید مطبها و مراکز درمانی استان ی به شکایات و فرم گزارش و پیگیری شکایات
6. تشکیل کمیته مشترک بازرسی مراکز درمانی ، مشارکت بیمه ها و نظام پزشکی
7. تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی بازدید مطبها و مراکز درمانی استان