دکتر مهیار محمدی فرد
 
     تخصص :رادیولوژی
 
     تلفن تماس: 32381342-056
 
     دورنگار: 32381399-056
 
 

شرح وظایف معاون درمان

  1. سیاست گذاری بخش درمان
  2. نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان و نظارت بر درمان استان
  3. رسیدگی به شکایات مردمی و پرسنلی
  4. تامین متخصصین جهت بیمارستان
  5. تامین تجهیزات جهت بیمارستان و غیره
  6. تمامی وظایف اداری و مدیریتی با کار تیمی