مدیر درمان دانشگاه
 
 
دکتر محمد صادق محمدنیا 
 
مدرک تحصیلی: تخصص نورولوژی
تلفن تماس: 32381310-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
 
 
  

شرح وظایف مدیر درمان

 1. کسب خطی مشی و دستورالعملهای لازم از مقامات مافوق
 2. تجزیه و تحلیل دستورالعملهای کسب شده بمنظور تامین راه حلهای مناسب جهت اجرای آنها
 3. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت متبوع توسط واحدهای تابعه
 4. بررسی وضع موجود موسسات درمانی اعم از خصوصی و دولتی در سطح استان و نظارت و کنترل مستمر من گسترش آنان و برآورد نیازهای مربوط من نیروی انسانی ، کاردرمانی، مراکز درمانی و آزمایشگاهی و تجهیزات مربوط من آنها در بخش دولتی
 5. مطالعه و بررسیدر زمینه نیازهای شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه من تسهیلات درمانی
 6. نظارت و رسیدگی من نحوه پذیرش بیماران و ترخیص آنان در موسسات دولتی
 7. کنترل و نظارت بر تعرفه ، مورد عمل توسط پزشکان در بخش دولتی و خصوصی
 8. نظارت بر امور مربوط من پرستاری و مامایی و هماهنگی اورژانس
 9. نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی در مراکز درمانی دولتی
 10. پیگیری مسائل و مشکلات درمانی موجود در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنان و انعکاس آنها من وزارت متبوع
 11. آموزش و توجیه پرسنل تریاژ مستقر در اورژانس بیمارستانها
 12. برگزاری جلسات آموزشی با کارشناسان ستاد هدایت و سوپروایزرهای بیمارستانها در رابطه با اعزام بیماران
 13. برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران واحدهای معاونت درمان و سرپرستاران بخشها در رابطه با حوادث غیر مترقبه
 14. برگزاری کارگاههای آموزشی برای آشنایی سرپرستاران و مترونهای بیمارستانها در رابطه ارزشیابی کمی و کیفی بیمارستانها