نام و نام خانوادگی: حسین نصرآبادی

سمت: مدیر پرستاری

تلفن داخلی: 1325

تلفن مستقیم: 05632381325

 

نام و نام خانوادگی: عالیه صالحی

سمت: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 1322

تلفن مستقیم: 05632381322

 
نام و نام خانوادگی: طاهره پاکدل 

سمت: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 1356

تلفن مستقیم: 05632381356

 
نام و نام خانوادگی: اکرم خزاعی

سمت: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: 1344

تلفن مستقیم: 05632381344