نام و نام خانوادگی: مجتبی سخاوتی

سمت: مدیر امور آزمایشگاه ها

تلفن داخلی: 1335

تلفن مستقیم: 05632381335

 
 

نام و نام خانوادگی: سمانه شجاعی نیا

سمت: کارشناس آزمایشگاه 

تلفن داخلی: 1381

تلفن مستقیم: 05632381381

ایمیل : Sshogaeineea@bums.ac.ir 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: سمانه رزاقی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 1336

تلفن مستقیم: 05632381336

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل شرفی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 1343

تلفن مستقیم: 05632381343

 
 
نام و نام خانوادگی: حسن تاجیک منصوری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن داخلی: 1386

تلفن مستقیم: 05632381386