مسئولیت ها:

-  دبیر کمیته HIS دانشگاه

      - مسئول فناوری اطلاعات معاونت درمان دانشگاه
 
 
 
 
 شرح وظایف:
 
  • نظارت بر نحوه عملکرد HIS بیمارستان های تابعه دانشگاه
  • نظارت بر اجرای سامانه سپاس در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
  • اعتباربخشی و ارزشیابی واحد فناوری اطلاعات بیمارستانها
  • نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
  • تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای

·        تعیین محدویت سیستم و پیش بینی توسعه آینده آن

·        مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی

·        مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله ار تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فناوری اطلاعات

·        مطالعه و تحقیق و تهیه طرح ها در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی

·        بررسی برنامه های مقدماتی و تدوین برنامه های آموزشی و کارآموزی

·        طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم