مسئول واحد تجهیزات پزشکی
 
دکتر امین اله گلرو
 
 
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PH.D) مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
 
تلفن تماس: 32381362-056
 
دورنگار: 32381399-056
 
پست الکترونیک: amingolrou@bums.ac.ir
 

 
 

سوابق کاری: رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه از سال 1390

 

شرح وظایف

 

1- نیازسنجی تجهیزات پزشکی دانشگاه

2- کارشناسی کمی و کیفی تجهیزات خریداری شده

3- نظارت بر چگونگی کارکرد تجهیزات پزشکی

4- اقدام در جهت کالیبراسیون و PM

5- ارائه طرح های تحقیقاتی

6- نظارت بر فعالیت های تجهیزاتی

7- تشکیل کمیته و کمیسیون تجهیزات

8- رابط تجهیزات پزشکی دانشگاه با وزارتخانه

9- دبیر کمیسیون تجهیزات پزشکی دانشگاه

10- نظارت بر کارکرد کمیته ها و کمیسیون تجهیزات

11- نظارت بر تعمیرات و فرم های شناسنامه های تجهیزات

12- تهیه فلوچارت خرید، آموزش و تعمیر تجهیزات پزشکی

13- راه اندازی بخش آموزش و نظارت بر کارکرد آن

 

  
 
 کارشناسان

نام و نام خانوادگی: مهدیه صبوری

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

تلفن داخلی: 1368

تلفن مستقیم: 05632381368

 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: مصطفی شاهین فر

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

تلفن داخلی: 1363

تلفن مستقیم: 05632381363

 
 
 
نام و نام خانوادگی: آرمان ابراهیمی

سمت: کارشناس تجهیزات پزشکی

تلفن داخلی: 1368

تلفن مستقیم: 05632381368

 
 
 
نام و نام خانوادگی: احمد حسین زاده

سمت: مسئول کارگاه تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی

تلفن داخلی: 1395

تلفن مستقیم: 05632381395