معرفی پرسنل

سمیه حبیبی

سمت: مسئول آمار

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار

تلفن تماس: 32381331-056

دورنگار: 32235950-056

 ایمیل: habibi@bums.ac.ir

 

عباس کدخدا

سمت: مسئول مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن تماس: 32381312-056

Kadkhoda.k@bums.ac.ir 

شرح وظایف گروه آمار و مدیریت اطلاعات سلامت

  • همکاری در تهیه طرحهای آمارگیری درزمینه های مختلف بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی
  • تهیه معیارها ، شاخص ها ، طبقه بندی ها ، جداول ، پرسشنامه ها ، دستورالعمل های مورد نیاز .
  • تجزیه و تحلیل ، نتیجه گیری و تعبیر و تفسیرهای اطلاعات آماری .
  • انجام محاسبات لازم و بکارگیری فرمول ها و روشهای مختلف آماری .
  • مطالعه و بررسی پیشرفتها و تحولات نظری و علمی سیستم های آماری به منظور تهیه طرحهای آماری مناسب تر .تهیه و تنظیم نشریات و گزارشات آماری و بررسی و کنترل اطلاعات مربوطه .
  • تهیه گزارشات دوره ای و بررسی تغییرات و تحولات زمانی هر یک از موضوعات مورد نیاز .
  • همکاری در برنامه ریزی و هماهنگی و اجرای آمارگیری های مورد نیاز واحد ذیربط .
  • همکاری در امر آموزش کارکنان به منظور آماده سازی آنان جهت انجام آمارگیری .
  • نظارت و کنترل عملیات اجرائی طرحهای آمارگیری .

دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می نامند و امروزه قدرت برتر جهانی در دست تولیدکنندگان اطلاعات و سیستم های منسجم و متراکم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است، اصطلاح انفجار دانش نامی آشنا برای بشر قرن بیستم بوده و اعجاز کامپیوتر در خدمت علوم بهداشتی گامهای متردد بشریت را استوار نموده و راه پرپیچ و خم دانش را هموار می کند، سرعت پیشرفتهای علوم بهداشتی آنچنان رو به تزاید است که فاصله میان کشورهای مترقی و در حال توسعه را با شگفتی افزون می کند و در جهان اینچنین متحول کنونی هر اقدامی در جهت کاستن این خلاء روزافزون بخصوص در رده های کاربردی و عملکردهای علوم بهداشتی از جمله مدیریت اطلاعات سلامت حائز اهمیت فراوان است.

مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، والاترین و باارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از اینرو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است.

گروه آمار ومدیریت اطلاعات سلامت در زمینه های نظارت فنی و ارزشیابی بخشها و واحدهای پذیرش، آمار و مدارک پزشکی کلیه واحدهای تحت پوشش از نظر اصول فنی و استانداردها و قوانین و مدیریت منابع بویژه مدیریت منابع انسانی و همچنین تولید آمار و اطلاعات عملکرد مراکز تابعه و واحدهای تحت پوشش و اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح در سطوح مختلف فعالیت می کند.