واحد توانبخشی 
 
 
 

شرح وظایف :

 

  • ابلاغ دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های توانبخشی واصله از وزارت بهداشت به واحدهای مرتبط سرپایی و بستری و پیگیری اجرای آنها
  •  پیگیری جهت توسعه و راه اندازی بخشهای توانبخشی بیمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه
  • همکاری با معاونت توسعه در نیازسنجی، تأمین و توزیع نیروی انسانی موردنیاز توانبخشی بیمارستانها
  • به روزرسانی اطلاعات پرسنل و واحدهای توانبخشی بیمارستانهای تابعه دانشگاه
  • جمع آوری اطلاعات و آمار خدمات توانبخشی ارایه شده در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
  • تهیه و گزارش برنامه های عملیاتی توانبخشی
  • نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی جهت برگزاری
  • دوره های آموزشی کارکنان
  •  نظارت بر اجرای استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی به واحدهای توانبخشی بیمارستانها
  • حضور فعال در جلسات و نشست های سیاستگذاری و  برنامه ریزی در حوزه های مرتبط با توانبخشی

 

 
استاندارد خدمات توانبخشی

استاندارد خدمات فیزیوتراپی

 

 آیین نامه ها 

 
 
چک لیست ارزیابی دفاتر و موسسات توانبخشی